Organizacje ekologiczne przeciwne spalarniom odpadów

703

Komunikat organizacji pozarządowych
w sprawie z ostatnich wypowiedzi Pana Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska.
30 listopada 2016 r.

Niżej podpisane organizacje pozarządowe w pełni popierają stanowisko wiceministra środowiska Sławomira Mazurka, zaprezentowane podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska w dniu 16.11.2016r, że wobec przyjęcia przez rząd filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym nie ma miejsca dla budowy w Polsce kolejnych spalarni odpadów.

Z zadowoleniem przyjmujemy stanowisko Ministerstwa Środowiska o konsekwentnym przekształcaniu krajowego systemu gospodarki odpadami w zgodzie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami i modelem gospodarki o obiegu zamkniętym.

W pełni zgadzamy się, że konieczne jest odejście od finansowania ze środków publicznych kolejnych instalacji do przetwarzania odpadów zmieszanych i pochodzących z ich przetwarzania. Wydajność dotychczas wybudowanych tego typu zakładów jest nie tylko wystarczająca, ale przekracza przyszłe potrzeby. Krajowe i unijne środki muszą być przeznaczone na usprawnienie systemu selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów, w szczególności w zakresie odpadów biodegradowalnych.

W związku z tym apelujemy wprowadzenie zmian w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20, zakładającym budowę 6 kolejnych spalarni odpadów komunalnych, anulowanie konkursów na budowę spalarni ogłoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczenie środków na wsparcie programu budowy biogazowni i kompostowni na odpady pochodzące z selektywnej zbiórki biomasy w celu ich przetworzenia w nawozy lub polepszacze gleb oraz wytwarzania energii. W pełni popieramy ogłoszone kilka lat temu i niestety nie zrealizowane hasło o „biogazowni w każdej gminie”, o ile instalacje te będą przetwarzać bioodpady pochodzące z produkcji rolnej i gospodarstw domowych, a nie celowych upraw energetycznych, co wiązałoby się z uszczupleniem areału przeznaczonego na produkcję żywności i ujemnym bilansem ekologicznym.

Uważamy, że niezbędna jest aktualizacja krajowego ustawodawstwa, która wprowadzi narzędzia ekonomiczne pozwalające na zwiększenie odpowiedzialności przemysłu za odpady opakowaniowe oraz na zracjonalizowanie kosztów zbiórki i przetwarzania odpadów. Postulujemy wdrożenie pełnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, systemu PAYT – różnicującego opłaty za odbiór odpadów w zależności od ilości wytwarzanych niesegregowanych odpadów, wsparcie dla systemu kaucji, opakowań zwrotnych oraz rynku surowców wtórnych i produktów pochodzących z recyklingu. Uważamy za konieczne niezwłoczne przywrócenie do krajowego porządku prawnego przepisów (obowiązujących do 24 stycznia br.) nakładających obowiązek selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, uzupełnionych o obowiązek selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Bydgoskie Forum Ekologiczne

Chrześcijańska Wspólnota Samorządowa

European Environmental Bureau

Fundacja Alter eko

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Strefa Zieleni

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

Piaskowy Smok

Polska Zielona Sieć

Stowarzyszenie Biorecykling

Stowarzyszenie EKOLAND

Stowarzyszenie Nowa Idea

Stowarzyszenie Rudzianie Razem

Towarzystwo na rzecz Ziemi

Zero Waste Europe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *