Miliony na PSZOKi z WFOŚiGW w Toruniu

565

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”.

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano zadania polegające na budowie / przebudowie lub modernizacji, lub wyposażeniu / doposażeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

O powierzenie grantów mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami.

Wielkość środków przeznaczonych na granty wynosi 19 507 500,00 zł, pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie zadania, w przypadku zadań nie objętych pomocą publiczną. Wnioski o powierzenie grantu należy składać w terminie od 22 lipca 2017 r. do 20 września 2017 r. 

Regulamin projektu grantowego: http://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-262-nabor_wnioskow_o_powierzenie_grantu.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *