POMORSKIE EKO FORUM – POROZMAWIAJMY O ŚRODOWISKU

  2908

  Jakie będą skutki przyjęcia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów?
  Czy uda nam się wypełnić unijne zobowiązania w zakresie jakości powietrza? Jak skutecznie bronić się przed „niską emisją”? Na te i inne pytania eksperci będą szukać odpowiedzi w Gdańsku, podczas Pomorskiego Eko Forum.

  21 i 22 listopada br. w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się Pomorskie Eko Forum.

  Zamysłem i ambicją organizatorów jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na najbardziej aktualne tematy środowiskowe. Osią dyskusji będą: gospodarka odpadami w świetle nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów i zmiany jakie z tego wynikną oraz problemy jakości powietrza, związanej z tym niskiej emisji w gminach a także efektywność energetyczna, smart rozwiązania w gminach i zrównoważony transport.

  W lipcu tego roku na terenie całego kraju zaczął obowiązywać Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory będziemy dzielić je na cztery frakcje: papier,szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne i szkło kolorowe), metale i tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji.
  Nowe zasady wynikają m.in. z niskiego poziomu zbierania odpadów. Obecnie w skali kraju poziom ten wynosi 26 %, a rocznie wskaźnik ten wzrósł zaledwie o 0,7 %. W 2020 r. zgodnie z prawem Wspólnotowym musimy uzyskać 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
  Nowe zasady dotyczące segregacji mają też „uwolnić” ok. 1,3 mld euro z funduszy unijnych, które można przeznaczyć na gospodarkę odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  Specjaliści szukać będą także odpowiedzi na pytanie jaka jest przyszłość regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i jakie stoją przed nimi wyzwania wynikające z wprowadzonych zmian.

  Tematem drugiego dnia Pomorskiego Eko Forum będzie jakość powietrza. Unijne przepisy dotyczące jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa 2008/50/WE) nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia narażenia obywateli na pył zawieszony. Pomimo ciążącego na państwach członkowskich obowiązku zagwarantowania zadowalającej jakości powietrza dla obywateli, jakość ta już od lat stanowi problem w wielu miastach. Nowym narzędziem w walce z zanieczyszczeniami powietrza są uchwały antysmogowe, przyjmowane przez sejmiki województw, narzucające ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  Pomorskie Eko Forum ma pokazać gminom skuteczne narzędzia do walki z niską emisją, modele współpracy oraz źródła finansowania inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza.
  Eksperci rozmawiać będą także o rozwiązaniach na rzecz zrównoważonego transportu oraz smart technologiach, pozwalających lepiej zarządzać gminami.

  Udział w dyskusji zapowiedzieli m.in. Jarosław Roliński, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Marcin Lewandowski, Prezes Zarządu Grupa GPEC, Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

  Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska.

  Pomorskie Eko Forum odbędzie się w dniach 21-22 listopada, 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

  Organizator: EKOSTRATEG
  Współorganizatorzy:
  Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności.
  Partnerzy Wspierający:
  Grupa GPEC,
  SUEZ Północ,
  SAUR Neptun Gdańsk,
  Eko Dolina Sp. z o.o.,
  ZZO Czysta Błękitna Kraina,
  ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.,
  ZUOK Stary Las Sp.z o.o.,
  ELWOZ Sp. z o.o.,
  PGK Słupsk Sp. z o.o.,
  Związek Miast i Gmin Morskich,
  Związek Gmin Pomorskich,
  Gdańska Organizacja Turystyczna,
  Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,
  Pracodawcy Pomorza,
  Instytut Produktów Regionalnych.

  Oficjalna strona wydarzenia:
  www.ekoforum.pomorskie.pl

  Start 21.11. godz. 9:00

  Kontakt:

  Agnieszka Orłowska
  CEO Pomorskiego Eko Forum

  EKOSTRATEG
  tel. 504 088 836
  biuro@ekostrateg.pl
  www.ekostrateg.pl

  www.ekoforum.pomorskie.pl

  https://www.facebook.com/pomorskie.ekoforum/
  twitter.com/eko_forum

   

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *