Wtorek, 16 stycznia 2018 Przyjęta dzisiaj pierwsza w historii ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.

Przyjęta dzisiaj pierwsza w historii ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.

Zapewni ona ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, a jednocześnie wsparcie wzrostu i innowacji, przekształcając trudne wyzwanie w pozytywny plan na rzecz przyszłości Europy. Istnieje przekonujące uzasadnienie biznesowe dla wprowadzenia zmian w projektowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu produktów oraz ich recyklingu w UE. Odgrywając przewodnią rolę w tej transformacji, stworzymy nowe możliwości inwestycyjne i miejsca pracy. Zgodnie z nowymi planami do roku 2030 wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku UE będą nadawać się do recyklinguzmniejszy się zużycie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, a ponadto zostaną wprowadzone ograniczenia dotyczące celowego stosowania mikrodrobin plastiku.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój, powiedział: Jeżeli nie zmienimy metod produkcji i sposobów wykorzystywania tworzyw sztucznych, do roku 2050 w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Musimy powstrzymać przedostawanie się tworzyw sztucznych do wody, żywności, a nawet do ludzkiego organizmu. Jedynym długoterminowym rozwiązaniem jest ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych za pomocą szerszego stosowania technologii recyklingu i ponownego użycia. Jest to wyzwanie, któremu obywatele, przemysł i rządy muszą wspólnie stawić czoło. Realizując unijną strategię w dziedzinie tworzyw sztucznych, wcielamy również w życie nowy model biznesowy o bardziej zamkniętym obiegu. Musimy inwestować w nowe innowacyjne technologie, które zapewniają naszym obywatelom i środowisku naturalnemu bezpieczeństwo, a jednocześnie utrzymują konkurencyjność naszego przemysłu.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Nasza strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest fundamentem nowej gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych i przyciąga inwestycje. Dzięki tym działaniom będzie można ograniczyć odpady z tworzyw sztucznych na lądzie, w powietrzu i w morzu. Otworzą się też nowe możliwości w obszarze innowacji, konkurencyjności i wysokiej jakości miejsc pracy. Jest to wspaniała okazja dla przemysłu europejskiego do wypracowania wiodącej pozycji na świecie w dziedzinie nowych technologii i materiałów. Konsumenci otrzymują możliwość, by dokonywać świadomych wyborów z korzyścią dla środowiska. To naprawdę rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron.

Europejczycy wytwarzają co roku 25 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych, ale mniej niż 30 proc. z nich zbiera się do recyklingu. Na całym świecie tworzywa sztuczne stanowią 85 proc. odpadów plażowych. Tworzywa sztuczne przedostają się nawet do naszych płuc i trafiają na nasze stoły: mikrodrobiny plastiku są obecne w powietrzu, wodzie i żywności – a nie znamy ich wpływu na zdrowie ludzi. Ogólnounijna strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych, opierająca się na dotychczasowych pracach Komisji, pomoże nam stawić czoło temu wyzwaniu.

Przyjęta dzisiaj strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych doprowadzi do zmian w projektowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu produktów oraz ich recyklingu w UE. Zbyt często przy wytwarzaniu, wykorzystywaniu i wyrzucaniu tworzyw sztucznych nie uwzględnia się obecnie korzyści gospodarczych płynących z podejścia opartego w większym stopniu na obiegu zamkniętym. Dzieje się to ze szkodą dla środowiska. Naszym celem jest ochrona środowiska. Pragniemy jednocześnie położyć fundamenty pod nową gospodarkę w branży tworzyw sztucznych, w ramach której przy projektowaniu i wytwarzaniu w pełni uwzględnia się potrzeby ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu, a ponadto opracowywane są bardziej zrównoważone materiały.

Europa dysponuje najlepszymi warunkami, by wieść prym w tym procesie transformacji. Dzięki temu podejściu otworzą się nowe możliwości w obszarze innowacji, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Wraz ze strategią w dziedzinie tworzyw sztucznych Komisja przyjęła ramy monitorowania obejmujące zestaw dziesięciu kluczowych wskaźników, które odnoszą się do każdego etapu cyklu. Będą one mierzyły postępy w procesie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym na szczeblu unijnym i krajowym.

Zgodnie z nową strategią Unia Europejska:

 • spowoduje, że recykling będzie opłacalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw: Zostaną opracowane nowe przepisy dotyczące pakowania, aby zwiększyć możliwości recyklingu tworzyw sztucznych stosowanych na rynku i podnieść zapotrzebowanie na zawartość tworzyw sztucznych z recyklingu w opakowaniach. Jako że będą zbierane większe ilości tworzyw sztucznych, powinny powstać udoskonalone i większe zakłady recyklingu, a także lepszy i znormalizowany system selektywnej zbiórki i sortowania odpadów w całej UE. Pozwoli to na oszczędność rzędu stu euro na tonę zebranych odpadów. Działania te przyniosą także większą wartość dodaną branży tworzyw sztucznych, która zyska na konkurencyjności i będzie bardziej odporna na zmiany.
 • ograniczy ilość odpadów z tworzyw sztucznych: Przepisy europejskie już doprowadziły do znacznego ograniczenia stosowania toreb plastikowych w kilku państwach członkowskich. Nowe plany dotyczą tym razem innych jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych; przewidują one wsparcie na rzecz krajowych kampanii podnoszących świadomość i określenie zakresu nowych ogólnounijnych przepisów, które mają zostać zaproponowane w 2018 r. na podstawie konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz w oparciu o dostępne dane. Komisja podejmie również działania zmierzające do ograniczenia stosowania mikrodrobin plastiku w produktach oraz ustanowienia etykiet do oznaczania biodegradowalnych i nadających się do kompostowania tworzyw sztucznych.
 • powstrzyma zaśmiecanie mórz: Nowe przepisy w sprawie portowych urządzeń odbiorczych będą dotyczyły odpadów morskich i będą stanowiły, że odpadów wytwarzanych na statkach lub zebranych na morzu nie można porzucać; należy je przywozić na ląd, gdzie powinny być odpowiednio zagospodarowane. W przepisach tych uwzględniono również środki ograniczające obciążenie administracyjne portów, statków i właściwych organów.
 • zachęci do inwestowania i wprowadzania innowacji: Komisja zapewni organom krajowym i europejskim przedsiębiorcom wytyczne, jak zminimalizować odpady z tworzyw sztucznych u źródła. Innowacje będą silniej wspierane: dodatkowe 100 milionów euro zostanie przeznaczonych na finansowanie opracowywania materiałów bardziej inteligentnych i nadających się w większym stopniu do recyklingu (dzięki czemu proces recyklingu będzie skuteczniejszy) oraz śledzenie i usuwanie substancji niebezpiecznych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi.
 • pobudzi zmiany na całym świecie: Oprócz działań na własnym polu Unia Europejska będzie współpracować również z partnerami na całym świecie, aby znaleźć rozwiązania globalne i opracować normy międzynarodowe. Będziemy też nadal wspierać działania poza Unią, jak to miało miejsce w przypadku oczyszczania Gangesu w Indiach.

Dalsze działania

Przedstawiony dzisiaj wniosek dotyczący nowej dyrektywy w sprawie portowych urządzeń odbiorczych zostanie następnie przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu przyjęcia.

Z zastrzeżeniem wymogów w zakresie lepszego stanowienia prawa, Komisja przedstawi wniosek w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku jeszcze w 2018 r.

Zainteresowane strony mają czas do 12 lutego 2018 r. na wzięcie udziału w trwających już konsultacjach publicznych.

Komisja rozpocznie prace nad przeglądem dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz przygotuje wytyczne na 2019 r. dotyczące selektywnej zbiórki i sortowania odpadów.

Pełny wykaz działań i ich harmonogram znajduje się w załączniku do strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych i jest dostępny tutaj.

Kontekst

Strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych została opracowana w duchu pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym z 2015 r. przez zespół ds. kluczowych projektów, w którego skład weszli: pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Jyrki Katainen oraz komisarze Karmenu Vella i Elżbieta Bieńkowska. W jej przygotowaniu brało również udział wielu innych komisarzy, którzy pomogli wskazać najbardziej efektywne narzędzia obejmujące wiele obszarów polityki.

Inicjatywy przyjęte dzisiaj przez kolegium komisarzy mają formę:

 • komunikatu w sprawie strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
 • komunikatu w sprawie relacji pomiędzy przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, produktów i odpadów
 • ram monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym
 • nowej dyrektywy w sprawie portowych urządzeń odbiorczych.

Uzupełniają je: sprawozdanie na temat surowców krytycznych i sprawozdanie na temat oksy-degradowalnych tworzyw sztucznych.

W dniu 2 grudnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Uchwalone dzisiaj środki stanowią jego część.

Strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych wniesie również wymierny wkład w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju na rok 2030 oraz celów porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu.

UE podjęła już istotne działania, zobowiązując państwa członkowskie do ograniczenia zużycia toreb z tworzyw sztucznych oraz do monitorowania i ograniczenia ilości odpadów morskich.

W dalszej perspektywie rysują się znaczne możliwości rozwoju innowacyjnej światowej branży tworzyw sztucznych, działającej zgodnie z zasadą obiegu zamkniętego.

Źródło: https://plastics-strategy.prezly.com

Dodatkowe informacje

Europejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych: Pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji

Strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych

Komunikat w sprawie relacji pomiędzy przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, produktów i odpadów

Ramy monitorowania

Wniosek w sprawie portowych urządzeń odbiorczych

Sprawozdanie na temat surowców

Sprawozdanie na temat oksy-degradowalnych tworzyw sztucznych

Eurobarometr: MŚP a gospodarka o obiegu zamkniętym

2 KOMENTARZE

 1. Europa powinna juz dawno zbudować swój przemysł przetwórczy,aby zapewnić sobie samowystarczalność i nie wozić odpadów do przetworzenia na drugą półkulę

 2. Larum grają, bo Chińczyki nie chcą już przetwarzać naszych plastikowych śmieci! Może teraz ekologiczne kraje zachodu wysyłać je będą na Czarny Ląd?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *