Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 10 i 17 października 2018 r. dwa jednodniowe szkolenia z zakresu zielonych zamówień publicznych. Szkolenia poświęcone są środowiskowym kryteriom oceny ofert oraz zastosowaniu rachunku kosztów cyklu życia w praktyce. Szkolenia odbędą się w hotelu Sangate Airport w Warszawie (ul. Komitetu Obrony Robotników 32) i każde z nich jest zaplanowane dla 40 uczestników.

Szkolenia są bezpłatne, w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone testem wiedzy z zakresu informacji przekazywanych podczas zajęć. Wydarzenie kierujemy wyłącznie do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych. W szkoleniu dopuszczalny jest udział maksymalnie dwóch przedstawicieli z danej jednostki. Zgodnie z zasadami projektowymi jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu w ciągu całego okresu realizacji przez Urząd Zamówień Publicznych projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”, przy czym w całym projekcie limit uczestników na instytucję wynosi dwa. Prosimy zatem o niezgłaszanie się osób, które uczestniczyły w dotychczasowych szkoleniach realizowanych w ramach tego projektu oraz osób reprezentujących instytucje, które wyczerpały limit dwóch uczestników szkoleń w ramach projektu.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać za pomocą dostępnego elektronicznego formularza:

szkolenie w dniu 10 października 2018 r.

szkolenie w dniu 17 października 2018 r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie. Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP pod numerami telefonu: 22 458-78-24 lub 22 458 77 52.

Program szkoleń

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wydarzenie jest realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników szkolenia prosimy o zapoznanie się, wydrukowanie, wypełnienie drukowanymi literami wszystkich danych w poniżej załączonym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM, jak również wydrukowanie i podpisanie OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU. Oryginały obu dokumentów należy dostarczyć organizatorom w dniu szkolenia.

Zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadku braku złożenia w dniu szkolenia w formie papierowej w pełni wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanego oświadczenia uczestnika projektu, osoba nie zostanie dopuszczona do udziału w szkoleniu mimo wcześniej przekazanego potwierdzenia udziału.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *