Komisja Europejska: Polska zagrożona nieosiągnięciem w 2020 r. celów unijnych w zakresie recyklingu odpadów

846

W dniu 24 września 2018 r. Komisja Europejska opublikowała najnowszy przegląd, w jaki sposób stosowane są regulacje dotyczące odpadów UE w Europie, przedstawiając wyzwania i sposoby ich realizacji. Raport zawiera przegląd wyzwań w zakresie postępu i wdrażania dla szeregu strumieni odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów opakowaniowych. Sugeruje obszary wymagające poprawy dla każdego z nich.

W przypadku odpadów komunalnych   zidentyfikowano  14 państw członkowskich , w tym Polskę, zagrożonych brakiem celu na 2020 r., tj. 50% poziomu przygotowania do ponownego użycia /  recyklingu .  W przypadku każdego z tych krajów Komisja  przedstawiła sprawozdania dotyczące wczesnego ostrzegania, w tym ewentualne działania mające na  celu usprawnienie gospodarki odpadami i zapewnienie zgodności z przepisami UE w sprawie odpadów, z uwzględnieniem najlepszych praktyk z innych krajów, ale także z lokalnych uwarunkowań. Działania te obejmują bardziej skuteczną selektywną zbiórkę w celu zapewnienia wysokiej jakości recyklingu, efektywnych programów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, instrumentów ekonomicznych, takich jak podatki od składowania i spalania oraz poprawę sprawozdawczości.

Czytaj: „Sprawozdanie w ramach systemu wczesnego ostrzegania dotyczące Polski, towarzyszący dokumentowi: SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW, w sprawie wdrażania unijnych przepisów dotyczących odpadów, w tym sprawozdania dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania dla państw członkowskich, w przypadku których istnieje ryzyko nieosiągnięcia celu na 2020 r. w zakresie przygotowania do ponownego użycia/recyklingu odpadów komunalnych”

Źródło: http://ec.europa.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *