poniedziałek, Kwiecień 23, 2018

ZAPOWIEDZI WAŻNYCH BRANŻOWYCH TARGÓW, KONFERENCJI I SEMINARIÓW


Maj
17
czw
2018
4. edycja specjalistycznego seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”, CBE Polska, Warszawa.
Maj 17 całodniowy

W Europie prognozowany jest wzrost wskaźnika utylizacji ubocznych produktów spalania, które wytwarzają przede wszystkim ciepłownie, elektrownie, elektrociepłownie, spalarnie odpadów komunalnych, przemysł z mocami wytwórczymi. Rzeczony trend wynika z dynamicznego rozwoju nowych technologii, głównie związanych z zagospodarowaniem popiołu lotnego i gipsu syntetycznego. W celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw trudniących się zagospodarowaniem UPS-ów, Komisja Europejska zaproponowała kardynalną zmianę liniowego modelu gospodarki na gospodarkę o obiegu zamkniętym (ang. circular economy).

Czym są UPS-y?
Uboczne produkty spalania to substancje mineralne powstałe ze spalania paliw stałych – wyrobów węglowych, biomasy, odpadów komunalnych i paliw alternatywnych jak np. RDF czy SRF. Do UPS-ów zaliczamy m.in. popioły, żużle, mieszanki popiołowo-żużlowe, gips, mikrosfery, stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych oraz produkty odsiarczania spalin.

W Polsce wytwarzamy rocznie ponad 140 mln ton odpadów, z czego 93% stanowią odpady inne niż komunalne. Całkowita masa odpadów już nagromadzonych na składowiskach zakładów i obiektach ich unieszkodliwiania (hałdach, stawach osadowych) w ciągu ostatniej dekady utrzymuje się na poziomie 1,7 mld Mg. Pokaźną cześć odpadów przemysłowych stanowią uboczne produkty spalania. Zgodnie ze strategią „Europa 2020″ na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju należy zwiększać oszczędność zasobów gospodarki, a narzędziem umożliwiającym realizowanie ambitnych planów jest gospodarka w obiegu zamkniętym. W Polsce znane i stosowane są technologie umożliwiające zawrócenie strumienia materiałów do obiegu gospodarczego, których dobrymi przykładami mogą być:

 • stosowanie popiołów lotnych jako dodatku do betonu (zgodnie z normą PN-EN 450)
 • wykorzystanie gipsu syntetycznego (pozostałość po procesie odsiarczania spalin) w przemyśle budowlanym
 • użycie materiałów antropogenicznych w budownictwie drogowym
 • wypełnianie wyrobisk górniczych

Rozwój rynku dla ubocznych produktów spalania potrzebuje przyjaznej legislacji, która w zdecydowany sposób promowałaby wykorzystanie UPS-ów przed kruszywami naturalnymi.

 • Czy obowiązujące prawo nadąża za rozwojem nowych technologii?
 • Jakie są największe bariery dla optymalizacji wprowadzania większej ilości mineralnych materiałów odpadowych na rynek krajowy?
 • Które zmiany regulacji, definicji i norm mogą w najbliższej przyszłości poprawić bieżący stan branży UPS?
W związku z dużym zainteresowaniem naszych klientów wspomnianymi wyżej zagadnieniami, zapraszamy do udziału w czwartej edycji specjalistycznego seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania„, które odbędzie się 17 maja br. w Warszawie.


Wśród najważniejszych zagadnień:

 • Obowiązujące regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
 • Rekomendowane sposoby zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
 • Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów
 • Realizowanie obowiązków ekologicznych
 • Metodologia badań i ocena jakości popiołów, żużli, pyłów, odpadów z odsiarczania etc.
 • Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów przez przemysł
 • Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji

Do udziału w Seminarium zapraszamy przedstawicieli energetyki i ciepłownictwa oraz przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego, cementowego, ceramicznego, kruszywowego, gipsowego, chemicznego, wapienniczego, hutniczego, odlewniczego, komunalnego, górniczego i rekultywacyjnego, a także wszystkie podmioty współpracujące ze wspomnianymi branżami w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Szczegóły: http://cbepolska.pl/pl/iv-edycja-seminarium-zagospodarowanie-ups.html