Odpowiedź na interpelację Posła Dariusza Starzyckiego z dnia 15.03.2016

MINISTER ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 20-04-2016 r.

DGO-I.070.10.2016.IA 89283.259141.231288

Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP,

odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2016 r. (K8INT1679), przekazujące interpelację Pana Dariusza Starzyckiego, Posła na Sejm RP, dotyczącą interpretacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) w zakresie utraty statusu odpadów, uprzejmie informuję Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:

1. łącznie następujące warunki:
– przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
– istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie
– dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu,
– zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

2. wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej. Powyższy przepis zacytowany został w przywołanej przez Pana Posła decyzji Ministra Środowiska znak: DOŚ-III.281.19.2015/MT. Wskazać zatem należy, że kryteria (warunki i wymagania) muszą być spełnione łącznie, aby dany rodzaj odpadu, wskutek poddania go procesom odzysku, w tym recyklingu przestał być odpadem.

W zakresie wymagań określanych przez przepisy Unii Europejskiej do chwili obecnej zostały wydane następujące Rozporządzenia Komisji (UE):
1. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11),
2. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/98/WE ( Nr 1179/12),
3. ustanawiające kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Nr 715/2013).

Jednocześnie, celem właściwego wdrażania, stosowania i egzekwowania przepisów prawa europejskiego w zakresie odpadów, Komisja Europejska przygotowała „Wytyczne dotyczących interpretacji kluczowych postanowień dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów”. Wyjaśniając przedmiotowy aspekt Komisja Europejska wskazuje, że „w przypadku gdy na szczeblu unijnym nie określono kryteriów utraty statusu odpadu, państwa członkowskie mogą na szczeblu krajowym podjąć decyzję o tym, czy pewne odpady przestają być odpadami. (…). Przy czym państwa członkowskie muszą przestrzegać wymogów dotyczących zawiadamiania zgodnie z dyrektywą 98/34/WE.
Wszelkie projekty regulacji technicznych opracowywane przez państwa członkowskie w zakresie kryteriów utraty statusu odpadu muszą być zgłaszane, aby Komisja mogła sprawdzić ich zgodność z art. 6 ust. 1 dyrektywy ramowej oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Obejmuje to de facto regulacje techniczne, takie jak przepisy administracyjne lub dobrowolne umowy (szczegółowe omówienie zob. art. 1 dyrektywy 98/34/WE). Decyzje odnoszące się do konkretnego przypadku nie muszą być zgłaszane, mimo iż mogą się one opierać na ogólnych przepisach administracyjnych, których zgłoszenie jest obowiązkowe”.

W tym miejscu jednoznacznie stwierdzić należy, że Polska nie skorzystała z możliwości ustanowienia własnych przepisów technicznych odnoszących się do ustalenia kryteriów utraty statusu odpadów, w odniesieniu do jakichkolwiek rodzajów odpadów. Kolejno rozważając przedmiotową kwestię Komisja Europejska w pkt 1.3.10 (w/w wytycznych), udziela wyjaśnień w zakresie „Jaki jest związek między stosowaniem kryteriów utraty statusu odpadu a prawodawstwem REACH (lub innym prawodawstwem określającym wymogi w zakresie produktu)”. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami „W przypadku materiału, który utracił swój status odpadu, (..) osoba która wprowadza ten materiał na rynek po raz pierwszy, od kiedy utracił on status odpadu, musi zagwarantować, że materiał spełnia wszystkie odpowiednie wymogi określone w rozporządzeniu (WE) 1907/2006 (REACH) i rozporządzeniu (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin(…) Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie zgodnie z określonym prawodawstwem w zakresie produktów np. dyrektywa 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych”.
Biorąc powyższe wyjaśnienia pod uwagę, przede wszystkim należy stwierdzić, że brak krajowych przepisów technicznych, nie uniemożliwia podjęcia decyzji w odniesieniu do konkretnego przypadku. Podjęcie takiej decyzji, wymaga jednak spełnienia wszystkich wymagań wynikających z mocy prawa, w tym z cytowanych powyżej wyjaśnień zawartych w przywołanych wytycznych.

Reasumując uprzejmie informuję, że utrata statusu odpadów może nastąpić w przypadku złomu i stłuczki szklanej, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie wymagania wymienione w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach. Jako produkty mogą również być traktowane niektóre materiały powstałe w wyniku recyclingu odpadów zgodnie ze stosowną decyzją administracyjną, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących wniosku o wydanie decyzji na przetwarzanie odpadów (recyklingu) oraz w oparciu o wymagania określone w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, w tym właściwych wymagań dla produktów. Jednocześnie należy podkreślić, że w przywołanej w interpelacji decyzji, zaprezentowane zostało stanowisko zgodne z przedstawionym powyżej. Natomiast odnosząc się do kwestii możliwości wprowadzenia zmian w powołanych wyżej przepisach ustawy uprzejmie informuję, że ze względu na fakt, że wynikają one wprost z przepisów prawa Unii Europejskiej nie ma formalnego uzasadnienia dla zmiany w omawianym zakresie.

Z poważaniem

Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
Do wiadomości: 1. Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w KPRM.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *