Wyniki aukcji na odbieranie warszawskich odpadów – oficjalny komunikat stołecznego ratusza

805

Znamy wynik aukcji w przetargu na odbiór odpadów komunalnych w stolicy. Umowy będą obowiązywać od chwili rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów przez trzy kolejne lata.
W przetargu na odbiór odpadów komunalnych i transport do instalacji lub stacji przeładunkowej, podzielono miasto na 9 części. Wpłynęło 9 ofert od poniższych firm i konsorcjów:

 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz
 • konsorcjum firm: BYŚ Wojciech Byśkiniewicz – lider konsorcjum, ATF Sp. zo.o. Sp. uczestnik konsorcjum
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. (MPO)
 • konsorcjum firm: SUEZ Polska Sp. z o.o. lider konsorcjum, Remondis Sp. z o.o. konsorcjant
 • konsorcjum firm: SUEZ Polska Sp. z o.o. lider konsorcjum, SUEZ Północ Sp. z o.o. konsorcjant
 • P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska
 • PARTNER Dariusz Apelski
 • konsorcjum firm: Partner Sp. z o.o., PARTNER Dariusz Apelski, JARPER Sp. z o.o. (PARTNER Sp. z o.o. konsorcjum)
 • konsorcjum firm: Remondis Sp. z o.o. lider konsorcjum, SUEZ Polska Sp. z o.o. konsorcjant

Oferty zostały sprawdzone pod względem formalnym i ocenione według trzech kryteriów: cena (60%), kryterium środowiskowe (20%), kryterium jakościowe (20%). Aukcja elektroniczna odbyła się według następującego harmonogramu:

 • 23.01.2019 r. – zadania: 3 (Mokotów), 4 (Ochota, Ursus i Włochy), 6 (Rembertów, Wawer i Wesoła);
 • 24.01.2019 r. – zadania: 1 (Bielany i Żoliborz), 2 (Białołęka i Targówek), 7 (Śródmieście);
 • 25.01.2019 r. – zadania: 5 (Praga-Południe i Praga-Północ), 8 (Ursynów i Wilanów), 9 (Wola i Bemowo).

W 13 dzielnicach nie zmieni się operator!

Najkorzystniejszą ofertę po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej złożyli następujący wykonawcy (przy nazwie wykonawcy podano cenę ofertową – będącą średnią ważoną trzech zaproponowanych cen w zależności od odległości od instalacji zagospodarowującej odpady z danego zadania)

 • dla zadania 1 (Bielany i Żoliborz) – BYŚ Wojciech Byśkiniewicz – 476,55 zł (zmiana operatora, do podpisania nowej umowy usługę będzie realizował dotychczasowy operator: MPO)
 • dla zadania 2 (Białołęka i Targówek) – PARTNER Sp. z o.o. konsorcjum – 443,76 zł (zmiana operatora, do podpisania nowej umowy usługę będzie realizował dotychczasowy operator: MPO)
 • dla zadania 3 (Mokotów) – P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska – 304,52 zł (zmiana operatora, do podpisania nowej umowy usługę będzie realizował dotychczasowy operator: MPO)
 • dla zadania 4 (Ochota, Ursus i Włochy) – MPO – 381,03 zł (operator nie zmienia się)
 • dla zadania 5 (Praga Południe i Praga Północ) – P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska – 379,29 zł (operator nie zmienia się)
 • dla zadania 6 (Rembertów, Wawer i Wesoła) – P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska – 762,00 zł (operator nie zmienia się)
 • dla zadania 7 (Śródmieście) – MPO – 442,38 zł (operator nie zmienia się)
 • dla zadania 8 (Ursynów i Wilanów) – SUEZ Polska Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o. (konsorcjum) – 436,99 zł (operator nie zmienia się)
 • dla zadania 9 (Wola i Bemowo) – MPO – 565,79 zł (operator nie zmienia się)

Jak wyglądała analiza ofert złożonych w toku aukcji elektronicznej?

Kryterium licytowanym w toku aukcji była cena brutto. Licytowane były ceny jednostkowe: cena ryczałtowa brutto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych dla odległości do 10 km, powyżej 10 km do 20 km i powyżej 20 km do 40 km.

Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego wykonawcy były ceny jednostkowe, zaproponowane przez niego w złożonej ofercie pisemnej. Pozostałe kryteria oceny ofert były wartościami stałymi, czyli nie zmieniły się w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za dane kryterium na etapie oceny ofert papierowych były automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryterium licytowanym w toku aukcji elektronicznej. Przy dokonywaniu obliczeń zamawiający automatycznie zsumował wartości stanowiące iloczyny zaoferowanych przez wykonawcę cen jednostkowych i wag stawki do obliczenia ceny, zgodnie z danymi wskazanymi przez zamawiającego w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Od tak obliczonej kwoty brutto zamawiający przyznawał poszczególnym wykonawcom punkty w kryterium „cena brutto”. Do uzyskanych w dany sposób punktów w kryterium „cena brutto” zamawiający dodał punkty uzyskane przez wykonawcę w pozostałych kryteriach oceny ofert. Punktacja za kryteria: „kryterium środowiskowe” oraz „kryterium jakościowe” w aukcji elektronicznej były parametrem stałym i nielicytowalnym.

Zamawiający zastosował w postępowaniu tzw. procedurę odwróconą, określoną w art. 24aa PZP:

Art. 24aa. 1. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Oznacza to, że zwycięzca aukcji zostanie wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (10 dni na złożenie dokumentów). Po weryfikacji dokumentów zostanie dokonany ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty. Przypomnijmy, firmom uczestniczącym w postępowaniu przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na wybór najkorzystniejszej oferty w ciągu 10 dni od powzięcia informacji o wyborze. Jeżeli wpłynął odwołania na wybór oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę dopiero po zakończeniu postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wykonawcy w postępowaniu mają zagwarantowane 3 miesiące okresu przygotowawczego. Oznacza to, że mogą rozpocząć świadczenie usługi dopiero od 1 dnia czwartego miesiąca po podpisaniu umowy.

Szczegółowe informacje o licytacjach elektronicznych można znaleźć na stronie: https://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php (zakładka zamówienia publiczne na stronie www.um.warszawa.pl)

1 KOMENTARZ

 1. Pytanie – czy BYŚ będzie zwoził na Bielany śmieci tylko z Warszawy? Stowarzyszenie Czyste Bielany od dawna alarmuje że BYŚ zwozi tu z całego Mazowsza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *