• Wprowadzenie zakazu termicznego przekształcania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest niebezpieczne dla przedsiębiorców i samorządu terytorialnego.
• Takie rozwiązanie zwiększy koszty związane chociażby z wielokrotnym transportem odpadów oraz eksploatacją instalacji.
• Zwiększy też ryzyko zwrotu środków otrzymanych z Unii Europejskiej – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

– Zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawach, która została skierowana do Stałego Komitetu Rady Ministrów, może negatywnie wpłynąć na system zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Wprowadzenie zakazu termicznego przekształcania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest niczym nieuzasadnione i prawnie wątpliwe – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Uzasadnieniem wprowadzenia takiej regulacji nie może być ogólne stwierdzenie, że przekazywanie zmieszanych odpadów do spalarni jest niezgodne z „ideą” gospodarki o obiegu zamkniętym. Zmiany w ustawie o odpadach powinny być zgodne z pierwotnym i wtórnym prawem UE, a nie z bliżej nieokreśloną „ideą”. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym nie wprowadza zakazu termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, gdyż cykl zamknięty nigdy nie będzie i nie może być w 100 proc. efektywny. Wręcz przeciwnie stanowisko UE podkreśla istotne znaczenie przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym, a mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów uznane jest przez UE jako niewystarczające narzędzie recyklingu. Te okoliczności zostały zupełnie pominięte przez projektodawców.

– Inne kraje UE nie stosują tego typu rozwiązań do swojego prawodawstwa. Ich wdrożenie w Polsce może skutkować nieosiągnięciem celu ekologicznego dla wybudowanych instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, a przez to ryzykiem zwrotu środków otrzymanych z UE – dodaje Dominik Gajewski.
Część instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych powstała w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, przy określonych założeniach biznesowych. Brak możliwości zagospodarowania przez te instalacje zmieszanych odpadów komunalnych w istotny sposób ingerować będzie w model biznesowy przyjęty na etapie podejmowania inwestycji. Wprowadzenie zakazu jest zmianą reguł w trakcie osiągania określonych celów środowiskowych. Niesie dla przedsiębiorców dodatkowe koszty, nie przynosi realnych korzyści środowiskowych i nie wpływa realnie na podniesienie poziomu recyklingu.

Proponowana regulacja podniesie koszt środowiskowy związany chociażby z wielokrotnym transportem odpadów oraz eksploatacją instalacji, stanowiąc de facto powrót do starego systemu promującego sortowanie nie u źródła, tylko na dalszych etapach zagospodarowania odpadów. Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów uznane jest przez UE jako niewystarczające narzędzie recyklingu, w szczególności bioodpadów (dyrektywa odpadowa, art. 1 pkt 13). Fakt ten został przez autorów projektu pominięty.

Konfederacja Lewiatan

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *