Karat Recykling planuje debiut na NewConnect!

849

Karat Recykling S.A. działa na pol­skim rynku od 2003 roku, poma­ga­jąc chro­nić śro­do­wi­sko natu­ralne przez roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów zwią­za­nych z odpa­dami. Spółka zajmuje się głównie recy­klingiem urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych i prze­twa­rza­niem odpadów do ponow­nego wyko­rzy­sta­nia. Obecnie Karat Recykling S.A. prowadzi emisję i planuje pozyskać 3 424 000 zł na budowę dru­giej linii pro­duk­cyj­nej i zwięk­sze­nie mocy pro­duk­cyj­nej przed­się­bior­stwa do 3000 ton/rocz­nie elek­tro­od­pa­dów. O planowym debiucie na NewConnect już na przełomie 2021/2022 r. i prawdziwym “zero waste” opowie Dawid Karallus – Prezes Zarządu Karat Recykling S.A. Rozmowę poprowadzi Marcin Wenus, redaktor naczelny Comparic24.tv. Źródło: Comparic Rynki

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *