Wiceminister Jacek Ozdoba o zmianach w przepisach, dotyczących gospodarki odpadami

145

– W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podpisanej przez Prezydenta, zawarto rozwiązania, które mają na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami i stworzenie nadzoru nad rynkiem w zakresie cen – powiedział wiceminister Jacek Ozdoba podczas briefingu prasowego, który odbył się 26 sierpnia 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Briefing poświęcony był tematowi podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawie o odpadach, m.in. ustalającej maksymalną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody” w wysokości 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł).

Docierały do mnie liczne głosy obywateli, którzy rozliczani byli na podstawie na podstawie zużycia wody. Byli oni zaniepokojonych ogromnymi rachunkami za wywóz odpadów, które często dochodziły do ponad tysiąca złotych. Dzięki naszej interwencji i przeprowadzeniu nowelizacji ustawy, od nowego roku stawki te nie będą mogły być wyższe niż 150 zł

– powiedział wiceminister Ozdoba.

Według nowych przepisów gminy zyskają możliwość dopłacania ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami. Gminy będą mogły skorzystać z tego rozwiązania w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych.

Pracując nad nowelizacją kierowaliśmy się tym, aby koszt wywozu odpadów był przewidywalny i jak najniższy. Ustawa spotkała się z ogromnym poparciem ze strony wszystkich ugrupowań politycznych i również dzięki temu udało się nam błyskawicznie przeprowadzić proces legislacyjny

– dodał wiceminister.

***

W ramach ustawy:

– Ustalono maksymalną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody” w wysokości 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł);

– Podwyższona została maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych- 1,3% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek o pojemności 120L, co umożliwi efektywne rozłożenie kosztów systemu pomiędzy nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;

– Władze samorządowe będą mogły zadecydować o rzadszym odbiorze bioodpadów i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich;

– Umożliwiono  gminom weryfikowanie informacji z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji będących w posiadaniu gminy (np. w celu potwierdzenia liczby osób zamieszkujących  w danym gospodarstwie domowym);

– Właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się z opłaty za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika;

– Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł zezwolić w drodze decyzji  na wniosek wójta,  burmistrza lub prezydenta miasta, na odstępstwa dla poszczególnych gmin, jeśli chodzi o  sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych (możliwość zbierania w jednym pojemniku: tworzyw sztucznych + metali + szkła).

– Mieszkańcy budynków wielolokalowych będą mogli być indywidualne rozliczani z obowiązku selektywnego zbierania odpadów (gmina w porozumieniu z właścicielem nieruchomości będzie mogła wdrożyć systemy, które pozwolą na rozlicznie poszczególnych mieszkańców np. bloku z obowiązku selektywnego zbierania odpadów-  możliwe będzie odejście od tzw. odpowiedzialności zbiorowej za nieselektywne zbieranie);

– Umożliwiono gminom dopłacanie ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami. Gminy będą mogły skorzystać z tego rozwiązania w szczególności, w sytuacjach nadzwyczajnych, np. w przypadku znacznego wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów (brak możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat, konieczność znacznego podwyższenia pobieranych opłat).

– Wprowadzono rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne:

·       umożliwiono dłuższe magazynowanie odpadów;

·       skrócono czas na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku;

·       zniesiono obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Dotyczy to podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi, które nie są odpadami niebezpiecznymi.

Źróddło: https://www.gov.pl/web/klimat/wiceminister-jacek-ozdoba-o-zmianach-w-przepisach-dotyczacych-gospodarki-odpadami

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *