Wstępna opinia Związku Miast Polskich o projekcie ustawy o ROP

109

Zarząd Związku 27 sierpnia br. w Tarnowie podjął wstępną opinię o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

WSTĘPNA OPINIA ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw [dalej: Projekt]

1. Termin konsultacji publicznych powinien zostać przedłużony. Biorąc pod uwagę materię regulowaną Projektem, jej złożoność, przyszłe skutki dla wszystkich interesariuszy systemu odpadowego, w tym mieszkańców, oraz przyjętą technikę legislacyjną (patrz pkt 2) termin ten powinien zostać wydłużony, dla umożliwienia rzetelnej analizy zaproponowanych rozwiązań, z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk. Za przedłużeniem terminu dodatkowo przemawia fakt upublicznienia Projektu na początku sierpnia, tj. w środku sezonu urlopowego co dodatkowo utrudniło konsultacje wewnątrz organizacji samorządowych.

2. Koniecznym jest poddanie Projektu rzetelnym konsultacjom publicznym z równo­czesnym udziałem przedstawicieli różnych interesariuszy systemu odpadowego. Dotychczasowe konsultacje w „podgrupach” uniemożliwiają prowadzenie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami celem wypracowania najlepszych rozwiązań.

3. Negatywnie należy ocenić przygotowanie projektu obszernej nowelizacji dotych­czasowej ustawy zamiast projektu nowej ustawy. Należy podkreślić, że – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo gdy ustawa była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, opracowuje się projekt nowej ustawy. Wszystkie te przesłanki zostały spełnione w przypadku ustawy o gospodarce opakowa­nia­mi i odpadami opakowa­niowymi, która od jej uchwalenia w 2014 roku była już kilkanaście razy nowelizowana. Kolejna nowelizacja doprowa­dzi do skutków podobnych jak nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2011 roku, których skutki do dziś negatywnie wpływają na jej adresatów.

4. Do Projektu nie załączono projektów aktów wykonawczych, mimo iż proponowane przepisy ustawowe zawierają delegację do wydania dziewięciu rozporządzeń, w tym rozporządzenia określającego stawki opłaty opakowaniowej dla poszczególnych rodzajów opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Bez jednoczesnej analizy projektów rozporządzeń nie sposób całościowo ocenić przedłożonego Projektu, a zwłaszcza skutków finansowych regulacji.

5. Konieczne jest przedstawienie szczegółowych danych, na podstawie których określono maksymalne stawki opłaty produktowej dla każdego rodzaju opakowania przeznaczo­nego dla gospodarstw domowych.

6. Największe wątpliwości budzi podział odpadów opakowaniowych na dwa rodzaje, zarówno w warstwie definicyjnej i sposobu przypisywania opakowania do danego rodzaju, jak i praktyczny sposób jego realizacji w zbiórce i zagospodarowaniu odpadów.

7. Tworzony system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta powinien w pierwszej kolejności realizować cele środowiskowe, prowadząc do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz łatwiejszego ich zagospodarowania.

Uwagi szczegółowe w załączonym dokumencie.

Źródło: https://www.miasta.pl/

Załączniki:
Wstępna opinia ZMP w sprawie ROP

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *