Aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

111

30.05.2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina o konieczności aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.):

  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do  wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
  • w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

Źródło: MKIŚ https://www.gov.pl/web/klimat/aktualizacja-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *