Stanowisko w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028

383

Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028.

Stanowisko
Zarządu Związku Miast Polskich
w sprawie
projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028

Zarząd Związku Miast Polskich, po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028[1]opiniuje negatywnie przedłożony projekt.

Uzasadnienie:

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach[2], opracowywany jest dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środo­wisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, a także utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wyma­gania ochrony środowiska. Winien on stanowić swoistą mapę drogową wyznaczającą spójną wizję funkcjonowania i rozwoju całego systemu odpadowego, z uwzględnieniem roli przypisanej poszczególnym uczestnikom systemu, w tym podmiotom samorządowym.

Przedłożony projekt nie spełnia tej roli, w szczególności z uwagi na brak jego korelacji z innymi kluczowymi dla systemu odpadowego projektami zmian ustawowych, nad którymi pracują przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jedynie całościowa i spójna reforma prawa odpadowego, bazująca przede wszystkim na systemie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) wraz z powiązanym z nim systemem kaucyjnym, może doprowadzić do oczekiwanych zmian w branży odpadowej, z korzyścią dla mieszkańców. Koniecznym jest zwłaszcza uszczelnienie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi[3] oraz rozpoczęcie prac nad nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – o co Związek Miast Polskich apeluje od lat.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami powinien określać kształt systemu odpadowego po wdro­żeniu ROP i rozwiązań kaucyjnych określając jednoznacznie zadania i zakres odpowiedzialności w tym zakresie jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz innych podmiotów samorządowych tworzonych przez lata celem realizacji przypisanych gminom zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Związek Miast Polskich negatywnie ocenia wszelkie punktowe próby zmian w prawie odpadowym, które będą tylko pogłębiać widoczne od lat negatywne zjawiska.


Suwałki, 8 lipca 2022 r. Za Zarząd


(-) Zygmunt Frankiewicz
PREZES ZWIĄZKU


[1] Projekt z dnia: 5-04-2022
[2] T.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm.
[3] Wg KR RIO w kolejnych latach deficyt będący rezultatem braku skutecznych rozwiązań systemowych wynosił: w 2018 r. – 0,75 mld zł, w 2019 r. – 1,15 mld zł, w 2020 r. – 1,4 mld zł, a w 2021 r. – 1 mld zł.

Załączniki:
Stanowisko (PDF)

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

6 + 1 =