Konieczność zmiany przepisów o gospodarowaniu odpadami – stanowisko Sejmiku Woj. Mazowieckiego

259

W jednym z ostatnich stanowisk Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził głębokie zaniepokojenie konsekwencjami, jakie dla systemu gospodarki odpadami wniosła zmiana przepisów ustawy o odpadach wprowadzona w 2018 r. Znowelizowane przepisy spowodowały nawarstwienie prowadzonych przez marszałków województw postępowań administracyjnych na skalę nie odnotowywaną od 2008 r. Wydłużył się czas prowadzenia postepowań administracyjnych oraz czas oczekiwania na przeprowadzenie kontroli przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ). Jak czytamy w stanowisku sejmiku: „w efekcie stopień zaawansowania procesu dostosowania decyzji z zakresu gospodarki odpadami do znowelizowanych przepisów jest niezadawalający (…) co ma negatywne konsekwencje zarówno dla poszczególnych przedsiębiorców, jak i dla funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami”.

Mając na uwadze prawidłowość i rzetelność wykonywania powierzonych samorządom wojewódzkim zadań z zakresu administracji rządowej, sejmik zaapelował o:

  1. zwiększenie liczby pracowników Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska przeprowadzających kontrole;
  2. doprecyzowanie w przepisach prawa pojęcia „istotna zmiana”, o której mowa w art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach;
  3. wyłączenie z obowiązku przeprowadzania kontroli podmiotów, których działalność sprowadza się do gospodarowania odpadami złomu i odpadami obojętnymi, takimi jak ziemia, szkło, odpady budowlane;
  4. zwiększenie środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ