Organizacje branżowe o rozporządzeniu ws. mbp.

  489

  Szanowny Pan

  Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
  Ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  Warszawa, 20 styczeń 2023 r.

  Dotyczy: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych opublikowanego w dniu 9 stycznia 2023 r.

  Szanowny Panie Ministrze,

  Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), reprezentująca w niniejszym wystąpieniu również największe organizacje przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami (ok. 90 % rynku gospodarki odpadami) w związku z opublikowanym w dniu 9 stycznia 2023 r. rozporządzeniem przedstawia poważne zastrzeżenia w odniesieniu do przedmiotowego rozporządzenia. Nasze uwagi i zastrzeżenia dotyczą głównie skutków powyższego rozporządzenia oraz kolejnego i zupełnie niepotrzebnego przeregulowania systemu gospodarki odpadami. Zamiast znosić bariery ograniczające rozwój sektora rozporządzenie w ocenie głównych organizacji przedsiębiorców sektora tworzy kolejne bariery i spowoduje poważne problemy dla instalacji legalnie funkcjonujących na krajowym rynku.

  Ogromna większość z tych instalacji posiada zgodne z prawem decyzje środowiskowe (pozwolenia zintegrowane). Zważywszy na fakt, że poważne uwagi i zastrzeżenia do projektu tego rozporządzenia były wcześniej zgłaszane do Ministerstwa przez organizacje sektora i nie zostały uwzględnione w pracach nad finalną wersję dokumentu, trudno obecnie prowadzić partnerski dialog po opublikowaniu rozporządzenia. Dlatego w zaistniałej sytuacji związanej z opublikowaniem w dniu 9 stycznia b.r. przedmiotowego rozporządzenia zwracamy uwagę na następujące negatywne skutki, które mogą nastąpić w przypadku wejścia w życie tego rozporządzenia:

  1. rozporządzenie stanowi zbędne i niewymagane przez Komisję Europejską kolejne przeregulowanie krajowego rynku gospodarki odpadami, w tym nadregulację w stosunku do obowiązujących wymagań BAT,
  2. rozporządzenie będzie miało poważne skutki inflacjogenne w kraju oraz spowoduje wzrost Kosztów funkcjonowania instalacji, a w konsekwencji wzrost opłat dla mieszkańców,
  3. rozporządzenie narusza prawa nabyte podmiotów gospodarki odpadami (wcześniej wydane decyzje) i spowoduje poważne problemy dla większości istniejących instalacji komunalnych,
  4. wydane rozporządzenie, jeśli stanie się wymagalne (po 14 dniach), może zagrozić dalszemu istnieniu wielu instalacji komunalnych w kraju, w tym przełożyć się na poważne sankcje w postaci kar finansowych wymierzanych przez inspektorów WIOŚ.

  Po analizie wydanego dokumentu w imieniu największych organizacji przedsiębiorców sektora stwierdzamy, że przedmiotowe rozporządzenie nie jest absolutnie możliwe do wykonania dla większości instalacji komunalnych w kraju w terminie 14 dni od daty jego ogłoszenia.

  Dlatego wskazujemy również na niezrozumiałe i wręcz szkodliwe dla funkcjonowania sektora zapisy, które znalazły się w wydanym rozporządzeniu, w tym m.in.:
  1. wejście w życie rozporządzenia po 14 dniach od jego opublikowania,
  2. nieprecyzyjność i nieczytelność części zapisów, np. art. 8,
  3. przeregulowanie w stosunku do wymagań BAT, co najmniej w kilku zapisach.
  Dla wielu krajowych instalacji wdrożenie rozporządzenia będzie się wiązało z koniecznością dokonania modernizacji, co wprost przełoży się na koszty, jak również konieczność formalnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego poprzedzonego projektowaniem i zmianą posiadanych pozwoleń zintegrowanych. Problem uciążliwych i długotrwałych procedur z tym związanych był zgłaszany już wcześniej i jest Panu Ministrowi znany, ale pozostaje nadal nierozwiązany.
  Zważywszy jednak na fakt, że rozporządzenie zostało już wydane wnosimy o korektę zapisu art. 12 i zastąpienie istniejącego zapisu nowym, który pozwoli sektorowi faktycznie wdrożyć wymagania tego rozporządzenia: Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  Naszym zdaniem proponowane rozwiązanie nie naruszy zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, jak również pozwoli przedsiębiorstwom sektora realnie wywiązać się z zapisów rozporządzenia. Jednocześnie pozwalamy sobie ponowić nasze wcześniejsze deklaracje dotyczące partnerskiego dialogu organizacji sektora gospodarki odpadami z odpowiedzialną administracją rządową w celu tworzenia dobrego prawa i usuwania barier utrudniających funkcjonowanie i rozwój sektora.
  Liczymy na zrozumienie przez Pana Ministra podnoszonych zagrożeń i służymy dalszymi merytorycznymi wyjaśnieniami w razie potrzeby. Jednocześnie prosimy Pana Ministra o wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami największych organizacji przedsiębiorców sektora celem przedstawienia stanowisk i wypracowania optymalnego rozwiązania w odniesieniu do koniecznych korekt przedmiotowego rozporządzenia.

  W imieniu pozostałych sygnatariuszy niniejszego pisma:
  1. Krajowej Izby Gospodarki Odpadami,
  2. Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,
  3. Rady RIPOK Związek Pracodawców,
  4. Izby Branży Komunalnej

  Z wyrazami szacunku

  Krzysztof Kawczyński
  Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowa Izba Gospodarcza

  Do wiadomości: Pani Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska

  UDOSTĘPNIJ

  BRAK KOMENTARZY

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ