Nowy Zakład Odzysku Energii w synergii z już istniejącym Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

240

Zakład Odzysku Energii nie konkuruje z recyklingiem, ale z marnotrawstwem jakim jest
składowanie odpadów. Energia, którą możemy „wyjąć” z odpadów, z pożytkiem możemy
wykorzystać w naszych domach. To jest właściwe domknięcie gospodarki cyrkularnej w
zakresie gospodarowania odpadami- zaznacza Dominik Bąk, zastępca Prezesa Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- Instalacje tego typu dają
możliwość, że będziemy postępować w sposób racjonalny z odpadami wykorzystując w pełni
ich wartość. Te których recykling jest niemożliwy lub nieuzasadniony, morfologicznie nadają
się tylko do tego, żeby przetworzyć je termicznie i wykorzystać zawartą w nich energię, bo to
jest ich jedyny potencjał. Jednocześnie zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne kraju
wzbogacając miks energetyczny o trwałe, niezależne od koniunktury międzynarodowej i de
facto odnawialne źródło. Bo odpady są i będą. Kraków jest jednym z wzorcowych przykładów
kompleksowego prowadzenia gospodarki odpadami. Zrealizowana, budowana i planowana
infrastruktura dotyczy tak selektywnego zbierania, recyklingu jak i termicznego
przekształcania. Efektem jest osiąganie wymaganych standardów bez nadmiernego obciążania
mieszkańców a jednoczesne zapewnienia taniego, całorocznego źródła ciepła. Cieszę się, że
NFOŚiGW w większości przedsięwzięć infrastrukturalnych związanych z gospodarką
odpadami komunalnymi w Krakowie uczestniczy.
W ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowany Zakładu Odzysku Energii (ZOE) przy
ul. Jerzego Giedroycia w Krakowie w którym termicznemu przekształcania poddanych będzie
mogło być do 100 000 Mg/rok frakcji energetycznych odpadów komunalnych.
Instalacja będzie instalacją niezależną technologicznie lecz powiązaną z istniejącym Zakładem
Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Korzystać będzie z części istniejącej
infrastruktury, tj. m.in. istniejącej linii ciepłociągu, generatora prądu, zjazdu z drogi publicznej,
wagi pojazdów, zbiornika przeciwpożarowego, stacji transformatorowej. Dla przedsięwzięcia
planuje się budowę dodatkowego generatora prądu z możliwością przełączania nowej linii na
istniejący oraz planowany generator. Nowy Zakład Odzysku Energii w zakresie wykorzystania
energii będzie współpracował z istniejącym ZTPO. Realizowane będzie to poprzez możliwość
kierowania pary wytwarzanej w ZOE do istniejącego Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia
Energii w ZTPO.

Wszyscy jesteśmy odbiorcami korzyści płynących z zagospodarowania tej frakcji odpadów.
Po pierwsze obywatele będą mieli czysto, bo śmieci są i będą odbierane na czas. Po drugie,
wobec rosnącej świadomości społecznej dotyczącej ekologii, mamy świadomość, że instalacje
nie obciążają środowiska, bo odpady nie są składowane, za to wykorzystywana jest zawarta w
nich energia. Po trzecie będziemy mieli szansę mniej płacić za odpad i jednocześnie za ciepło
w naszych domach bez uszczerbku dla recyklingu, który jest podstawowy kierunkiem
zagospodarowania odpadów. Warto podkreślić, że korzyści odniosą gospodarka komunalna
Krakowa w zakresie gospodarki odpadami i energetyki lecz końcowym beneficjentem, który
jest podmiotem wszystkich działań samorządu będzie każdy królewsko – stołecznego grodu.-
zaznacza wiceprezes Dominik Bąk.
Podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej a Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółka Akcyjna w Krakowie odbyło się
z udziałem wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dominika Bąka, prezesa zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Tadeusza Trzmiela,
członka zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Jakuba Batora.
Obecni byli również prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, poseł na Sejm RP Małgorzata
Wassermann, wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński oraz prezes wfośigw w
Krakowie Kazimierz Koprowski.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ