Konsultacje społeczne – projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″

  104
  Dotyczyprojektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″
  Termin zgłaszania uwag od:2024-04-12
  Termin zgłaszania uwag do:2024-05-10

  Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

  • Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
  • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

  Cel konsultacji

  Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie.

  Sposób zgłaszania opinii i uwag

  W celu zebrania głosów i najbardziej aktualnych opinii, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM stworzył formularz, w którym należy zamieścić uwagi i wnioski do projektu, a następnie przekazać do Urzędu w jeden z niżej opisanych sposobów:

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
  Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa,

  • ustnie do protokołu.

  Uwagi i wnioski należy przesłać w dniach od 12 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r.

  Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub  wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Pozostałe informacje

  Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych dostępne będą na stronie mazovia.pl, m.in. w dziale: Załatw sprawę/Ekologia i środowisko/Odpady/Plany gospodarki odpadami – aktualizacje, jak również w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Al.  Solidarności 61, 03-402 Warszawa (Wydział Gospodarki Odpadami – III piętro pok. 314), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00).

  Jeżeli zawartość projektu lub formularza nie może zostać prawidłowo odczytana przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy na gospodarka.odpadami@mazovia.pl lub kontakt telefoniczny z Justyną Kuś: 22 356 38 35 lub z Adamem Żelarzewskim: 22 59 79 092.

  Podstawa prawna:

  1. Działając na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn.zm.) zawiadamia się o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag oraz wniosków do dokumentu.
  2. Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 wraz z załącznikami, został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a jego zakres został określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1587), w tym Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz. z U. z 2023 r. poz. 2574)
  3. Zgodnie z art. 36 2 ustawy o odpadach organem właściwym do uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.
  4. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
  5. Na dzień publikacji niniejszego zawiadomienia organ nie dysponuje stanowiskami, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.
  2. Dane osobowe osób:
  • fizycznych wypowiadających się w imieniu własnym będą przetwarzane na podstawie realizacji interesu publicznego, o którym mowa w art. 6 ust. lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wynikającego z art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn.zm) w celu opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”;
  • reprezentujących osoby prawne, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron.
  • wskazanych przez osobę prawną, jako osoby do kontaktu (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu złożenia stosownej ankiety, pisma, uwag oraz innych pism związanych z opracowaniem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”. Dane zostały podane przez osobę prawną, jako osoby do kontaktu w ramach zawieranej składanej korespondencji w związku z opracowaniem planu, o którym mowa powyżej.
  1. Dane osób wskazanych w ust. 2:
  • mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;
  1. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 2 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
  2. Ponadto osobom wskazanym ust. 2 pkt. 1 i 3, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych, o których mowa w ust 2 pkt 1 i 2 może uniemożliwić uwzględnienie stanowiska zgłoszonego z związku z opracowaniem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”.
  4. Wypełniający ankietę, składający pismo, uwagę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 2.

  Pliki do pobrania:

  POWIĄZANE

  UDOSTĘPNIJ

  BRAK KOMENTARZY

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ