GOSPODAROWANIE ODPADAMI, W TYM ODPADAMI POUŻYTKOWYMI: OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, PLANOWANE ZMIANY”,AMG Szkolenia, Zakopane

  114
  Kiedy:
  23 Listopad 2021 – 26 Listopad 2021 całodniowy
  2021-11-23T00:00:00+01:00
  2021-11-27T00:00:00+01:00

  GOSPODAROWANIE ODPADAMI, W TYM ODPADAMI POUŻYTKOWYMI: OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, PLANOWANE ZMIANY

  Kod szkolenia:
  LS2129
  Zakopane, 23 – 26 listopada 2021 r.

  Zapraszamy na szkolenie, udział w którym pozwoli na pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, w tym odpadami poużytkowymi. Na szkoleniu zostaną przedstawione kierunki planowanych zmian przepisów dotyczących odpadów, z uwzględnieniem propozycji nowych regulacji w  zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa tzw. pakietu odpadowego, czyli zmian dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie odpadów, a jedną z kluczowych zmian jest zharmonizowanie w Unii Europejskiej zasad odpowiedzialności producentów za odpady powstałe z wprowadzonych przez nich do obrotu produktów, w tym i opakowań. Pierwsze przepisy dostosowujące polskie prawo do zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta dotyczyć będą wprowadzających produkty w opakowaniach.

   

  W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany

  PROGRAM

  Gospodarka odpadami w 2021 roku, omówienie najnowszych zmian w przepisach oraz sygnalizacja planowanych zmian

  1. Omówienie najnowszych zmian w gospodarce odpadami:
   • wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648), m.in. w zakresie:
   – wydłużenia terminu magazynowania odpadów,
   – ograniczenia zakresu odpadów podlegających wizyjnemu systemowi monitoringu odpadów,
   – zmiany odpowiedzialności z wykroczeń na administracyjne kary pieniężne m.in. w zakresie zlecania wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.
   • obejmujących m.in. możliwość wnoszenia odwołań i skarg do sądów administracyjnych przez organizacje ekologiczne oraz strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw,
  2. Omówienie najważniejszych zmian, które zostaną wprowadzone przez ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – UC43 – pakiet odpadowy – https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1588.
  3. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami
  4. Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbieranie odpadów
  5. Zasady magazynowania odpadów:
   • wizyjny system monitoringu odpadów,
   • organizacja magazynów odpadów, w tym znakowanie odpadów i miejsc magazynowania – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów,
   • magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
   • czas magazynowania odpadów.
  6. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania definicji odpadów
  7. Produkt uboczny oraz koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem, w tym omówienie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego
  8. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
   • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
   • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
   • umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.
  9. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
   • dostosowanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymagań, okresy przejściowe,
   • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
   • organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
   • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
   • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   • możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
   • cofnięcie i ograniczenia decyzji,
   • uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
   • zabezpieczenie finansowe.
  10. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej
  11. Konsultacje, dyskusja

  Praktyczna realizacja przepisów Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz planowane zmiany prawa w tym zakresie

  Część I

  1. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.
  2. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki
  3. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
   • zakres toreb objętych redukcją,
   • obowiązkowa opłata recyklingowa,
   • wyłączenia,
   • przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego.
  4. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach
  5. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe
  6. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania, przedsiębiorcy oraz pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych
  7. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
  8. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań
  9. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
   • sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
   – samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
   – organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
   • wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków oraz planowane zmiany w tym zakresie.
  10. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
  11. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
  12. Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
   • zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
   • zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
   • samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
   • porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
   • wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
   • odpowiedzialność za wykonane obowiązki.
  13. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych
  14. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania
  15. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu
  16. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia
  17. Publiczne kampanie edukacyjne:
   • obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
   • możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
  18. Jednostkowe stawki opłat produktowych
  19. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

  Część II

  1. Zmiany przepisów wchodzące w życie 1 stycznia 2022 r.:
   • nowe docelowe poziomy recyklingu,
   • zniesienie obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie ROP:
   • odrębne rozliczanie opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz pozostałych,
   • opłata opakowaniowa,
   • współpraca wprowadzających z organizacjami odpowiedzialności producenta – wynagrodzenie dla organizacji oraz rozliczanie poziomu recyklingu,
   • zasady prowadzenia działalności przez organizacje odpowiedzialności producenta,
   • samodzielne wykonywanie ustawowych obowiązków,
   • nowe zasady wystawiania dokumentów DPR,
   • obowiązkowy udział recyklatu w opakowaniach.

  Ustawa o bateriach i akumulatorach, w tym m.in.:

  1. Najważniejsze definicje:
   • bateria i akumulator,
   • podział baterii i akumulatorów na kategorie,
   • wprowadzenie do obrotu,
   • wprowadzający baterie i akumulatory,
   • pośrednik w wykonywaniu obowiązków.
  2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów
  3. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków
  4. Obowiązki w zakresie edukacji
  5. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

  Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

  1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
   • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
   • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
   • producent,
   • wprowadzenie do obrotu,
   • udostępnianie na rynku.
  2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie,
  3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego – autoryzowany przedstawiciel
  4. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
  5. Poziomy zbierania – sposób obliczania poziomów
  6. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
  7. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego
  8. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu
  9. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

  Konsultacje, dyskusja

  WYKŁADOWCY

  Radca prawny, pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Trener z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami, współautor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

   

  Ekspert w zakresie gospodarki odpadami. Wieloletni pracownik administracji centralnej, współuczestniczył w pracach legislacyjnych przy tworzeniu przepisów dotyczących  zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności odpadów opakowaniowych i poużytkowych.  Autor publikacji z zakresu zagospodarowania odpadów.  Wieloletni szkoleniowiec łączący w ramach prowadzonych szkoleń teorię i praktykę.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Zakwaterowanie: 23 listopada od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 24 listopada o godz. 8:30;
  Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 26 listopada o godz. 11:00.

   

  Cena szkolenia1900 zł netto; 1800 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
  dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
  Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

  Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

  UDOSTĘPNIJ

  BRAK KOMENTARZY

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *