Gospodarka odpadami w praktyce – Kompendium obowiązujących przepisów – szkolenie warsztatowe. SEMPER, Warszawa

  830
  Kiedy:
  24 Wrzesień 2018 – 25 Wrzesień 2018 całodniowy
  2018-09-24T00:00:00+02:00
  2018-09-26T00:00:00+02:00

  Serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dniowych warsztatach praktycznych w zakresie gospodarki odpadami. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

  Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy:
  -pracowników administracji publicznej
  -pracowników przedsiębiorstw prywatnych
  -specjalistów ds. ochrony środowiska
  -specjalistów ds. gospodarki odpadami
  -osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
  -wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

  • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami
  • Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
  • Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:
   -odpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami
   -kwalifikowania odpadów
   -decyzji administracyjnych
   -prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów
   -obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi
   -gospodarowania odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi
   -weryfikacji odbiorcy odpadów
   -realizacji obowiązków przez wprowadzających baterie i akumulatory
   -zmian przepisów prawa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
   -zasad wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka
   -wprowadzania danych do BDO
   -kontroli w firmie.
  • Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
  • Dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia – dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

  dr Dominika Sułkowska
  Specjalizacja trenerska:
  Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji.
  Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute, Holland.
  Ekspert z zakresu ochrony środowiska w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas wieloletniej pracy trenerskiej, jak i eksperckiej dla wielu podmiotów sektora prywatnego i jednostek sektora publicznego. Realizator kilkunastu projektów środowiskowych, jako ekspert ds. ochrony środowiska, w tym finansowanych ze środków UE. Doradca i wykładowca w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami, podczas prowadzonych w ostatnim okresie szkoleń i konsultacji dla Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Wojewódzkiej i Agencji Mienia Wojskowego. Doradca PARP w zakresie CSR. Uczestnik wielu konferencji, autor opracowań i ekspertyz.

   

  Program szkolenia:

  1. Wytwarzający, posiadacze i przetwarzający odpady. Kto kim jest w aspekcie odpowiedzialności prawnej, i obowiązków.
  2. Kwalifikowanie odpadów (przykłady):

  -źródła powstawania odpadów,
  -przyporządkowanie kodu odpadu,
  -rozpoznawanie odpadów komunalnych, przemysłowych i opakowaniowych
  -odpady niebezpieczne, szczególne wymagania
  -nieprawidłowe kwalifikowania odpadów, przykłady, konsekwencje
  3. Warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny.
  4. Kiedy odpad traci status odpadu.
  5. Decyzje administracyjne: od przygotowania wniosku po weryfikację uzyskanej decyzji:

  -pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  -zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  -zezwolenie na zbieranie odpadów,
  -zezwolenie na transport odpadów.
  6. Prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów:
  -kto prowadzi ewidencje,
  -zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji – nowe rozporządzenie,
  -ewidencja uproszczona – kto może ja prowadzić,
  -przekazywanie odpadów osobom fizycznym – co się zmieniło,
  -zbiorcze zestawienie o odpadach jako odzwierciedlenie danych w ewidencji.
  7. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi:
  -obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
  -zasady samodzielnego rozliczania się z obowiązków,
  -realizacja obowiązków przez wprowadzających do 1 Mg odpadów,
  -kampanie edukacyjne,
  -audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
  -nowa dokumentacja DPR i DPO oraz EDPR i EDPO – nowe zasady jej wystawiania,
  -jakie metody odzysku można uznać za odzysk a jakie za recykling,
  8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:
  -podpisywanie umów na odbiór odpadów,
  -jakie odpady należy oddawać,
  -konsekwencje łamania prawa miejscowego,
  9. Weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności.
  10. Realizacja obowiązków przez wprowadzających baterie i akumulatory.
  11. Zmiany przepisów prawa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym m.in.:

  -Nowe definicje wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny
  -Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego – autoryzowany przedstawiciel
  -Zmiany w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego przepisami ustawy
  -Zwolnienie części przedsiębiorców z opłat produktowych – pomoc de minimis
  -Nowe poziomy zbierania – rozszerzenie listy produktów objętych wymaganym poziomem, okresy przejściowe i poziomy docelowe
  -Objęcie nowymi obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych
  -Nowe poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
  -Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego
  -Nowe obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu
  -Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z takich zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakłady przetwarzania
  -Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania
  -Zmiany w zakresie prowadzenia kontroli dotyczących zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt oraz prowadzących recykling i inne niż recykling procesy odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętu.
  12. Zasady wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka.
  13. Wprowadzanie danych do BDO.
  14. Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji podawanych przez uczestników):

  -otrzymanie zawiadomienia o kontroli,
  -upoważnienie do udzielania wyjaśnień,
  -przygotowanie dokumentacji,
  -oględziny,
  -wyjaśnienia do protokołu,
  -podpisanie protokołu lub odmowa podpisania.

  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć

  • szkolenie trwa 2 dni (16h)
  • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  harmonogram_szkolenia.jpg
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:

  1250.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  zakwaterowanie.jpg
  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA
  OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT

  Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  61-706 Poznań
  alt

  Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 – 18.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. 508 393 926
  tel. 577 177 547
  tel. 733 544 190
  tel. 570 590 060
  tel. (61) 3070303
  tel. (61) 8102194
  tel. (61) 4152036
  tel. (61) 4152810
  tel. (61) 4152820

  fax. (61) 6 247 936
  fax. (61) 2 786 300

  info@szkolenia-semper.pl
  www.szkolenia-semper.pl
  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

  POLITYKA  RABATOWA

  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.  

  Uwagi:

  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *