System kaucyjny bez ROP-u nie ma sensu. Debata Związku Gmin Wiejskich z Ministerstwem Klimatu i Środowiska

144

W środę, 20 marca br., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP). Do spotkania doszło z inicjatywy ZGWRP.

Podczas rozmowy przedstawiciele Związku, w nawiązaniu do „Wyzwań gmin z obszarami wiejskimi wobec nowego parlamentu i rządu w kadencji 2023-2027” przyjętych podczas XX Kongresu Gmin Wiejskich zwrócili uwagę na szereg zagadnień wymagających pilnych działań legislacyjnych. Rangę spotkania podkreśla fakt, że udział w dyskusji, z ramienia resortu, wzięła Paulina Henning-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska, Anita Sowińska, Podsekretarz Stanu w MKiŚ, Piotr Szczepański, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Klimatu i Środowiska, Dorota Zawadzka-Stępniak, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Robert Gajda, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW a także dyrektorzy wszystkich departamentów MKiŚ.

Ważnym punktem rozmów była konieczność pilnego podjęcia prac nad racjonalizacją gospodarki odpadami komunalnymi i stworzenie podstawy do systemowych rozwiązań na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym. W opinii samorządowców potrzebne jest uproszczenie i stworzenie skutecznych narzędzi prawnych związanych z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości usuwania nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych.

Bardzo ważną część spotkania stanowiło omówienie problemów związanych z gospodarką odpadami na obszarach wiejskich. Przedstawiciele ZGWRP zwrócili uwagę przede wszystkim na potrzebę zmiany ustawy o systemie kaucyjnym. Zmiany te powinny uwzględniać uwarunkowania gmin z obszarami o charakterze wiejskim, a także potrzebę, jak najpilniejszego wdrożenia ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), po to, aby system kaucyjny wspierał ROP, a nie odwrotnie. Sam system kaucyjny bez ROP-u nie ma sensu – wskazywali uczestnicy spotkania.

Ponadto poruszono temat potrzeby zmiany przepisów w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przedstawiciele ZGWRP zwracali uwagę na konieczność modyfikacji wymogów technicznych, jakie musi spełnić podmiot ubiegający się o wpisanie do rejestru.

Samorządowcy z ZGWRP, dużo uwagi poświęcili temu, żeby gminy odpowiadały nie za poziomy recyklingu, na co nie mają najmniejszego wpływu, ale za poziomy selektywnej zbiórki, która to segregacja prowadzi oczywiście do wyższych efektów recyklingu, ale nie wprost bo gminy nie mają wpływu na procesy zachodzące w instalacjach do recyklingu odpadów.

Ważnym problemem, z punktu widzenia interesów gminy wiejskich było doszczelnienie tak zwanego systemu. Chodziło o stworzenie warunków prawnych, pozwalających na skuteczniejsze pozyskiwanie opłat za gospodarowanie odpadami, od tych którzy śmiecą, ale nie ponoszą z tego tytułu kosztów.

Co istotne, wskazano również na potrzebę pilnego napisania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Źródło: ZGWRP.pl

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ