Warszawa, 19 lipca 2018 r.

STANOWISKO IZBY GOSPODARCZEJ METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU

W SPRAWIE USTAWY O ODPADACH

Przyjęta nowelizacja ustawy o odpadach wymaga zmian, ponieważ wiele kluczowych zapisów w niej zawartych zagraża rozwojowi branży metali nieżelaznych i recyklingu. W ocenie Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR) ustawa może ograniczyć rozwój sektora istotnego zarówno dla przemysłu, krajowej polityki ekologicznej oraz atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Zmiany mogą mieć także negatywny wpływ na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest podstawą systemowego rozwoju państw zachodnich. Proponowane zmiany nałożą wiele dodatkowych, nieuzasadnionych i kosztownych obowiązków na podmioty prowadzące legalną działalność w branży metali nieżelaznych i recyklingu. Nie widzimy pozytywnego wpływu przyjętej nowelizacji na działalność naszej branży.

Mając na względzie powyższe, Izba apeluje, aby w dalszym procesie legislacyjnym, na etapie tworzenia rozporządzeń, wyłączyć branżę metali nieżelaznych i recyklingu z całości wprowadzonych zmian. Dotychczasowe zapisy ustawy o odpadach z dania 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21) zapewniały zrównoważony rozwój branży i konkurencyjne warunki jej rozwoju.

Obowiązek składania depozytów zabezpieczających przez firmy z branży recyklingu metali ograniczy ich potencjał inwestycyjny. Objęcie złomu wymogiem składania zabezpieczeń związanych ze składowaniem metali nie ma ekonomicznego, ani środowiskowego uzasadnienia. Ustawa wprowadza także konieczność prowadzenia kontroli wizyjnej za pomocą kamer o odpowiedniej rozdzielczości. Złom jest cennym surowcem, nie odpadem, a place, na których jest składowany, są obecnie dobrze chronione i monitorowane. Wymiana kamer to dodatkowy nieuzasadniony koszt, który nie zwiększy bezpieczeństwa i ochrony surowca.

Polska branża recyklingu jest w początkowej fazie rozwoju. Ustawa regulująca ten rynek powinna więc przede wszystkim stwarzać warunki do dalszego wzrostu i budowania pozycji konkurencyjnej krajowej branży, względem podmiotów z innych krajów Unii Europejskiej.

Obecnie Polska jest w czołówce państw europejskich, które prowadzą działalność gospodarczą w przemyśle metali nieżelaznych. Recykling metali nieżelaznych jest podstawą rozwoju takich sektorów jak: przemysł motoryzacyjny, przemysł transportowy oraz przemysł materiałów budowlanych. Wykorzystanie surowców wtórnych pozwala firmom w tych branżach na skuteczną konkurencję z podmiotami wykorzystującymi surowiec pierwotny. W ciągu ostatnich 10 lat wartość importu metali nieżelaznych wzrosła do 725 mln euro w 2017 r. z 290 mln euro w 2010 r. W związku z tym niektóre  zapisy ustawy dotyczące, np. ograniczenia czasu magazynowania odpadów do jednego roku w konsekwencji wyeksponują branżę na ryzyko zmian cen surowca. Dotychczas, przy dużych wahaniach cen, firmy przetrzymywały surowiec do czasu wzrostu wartości do odpowiedniego poziomu, efektywnie zabezpieczając się przed stratami.

Istotne jest również to, że produkcja metali nieżelaznych z surowca pozyskanego z recyklingu ma pozytywny wpływ na środowisko. Ekologiczne powtórne użycie złomu zmniejsza, lub nawet eliminuje emisję CO2, w porównaniu do wytwarzania metali z surowca pierwotnego. Produkcja aluminium z surowca pierwotnego wymaga 20 razy więcej energii niż z surowca wtórnego, a żeby wyprodukować jedną tonę aluminium do atmosfery trafiają cztery tony CO2. W przypadku ołowiu produkcja z surowca pierwotnego wiąże się z prawie 100 razy większą emisją CO2.

Mamy nadzieję na dalszy dialog z ustawodawcą w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla rozwoju polskiej gospodarki oraz branży recyklingu.

Kazimierz Poznański

Prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *