Polska wersja raportu Zero Waste Europe “Zanieczyszczenia powietrza z unieszkodliwiania odpadów: nie do oddychania

4035

zero waste spalarnieZero Waste Europe opublikowało polską wersję raportu Zanieczyszczenia powietrza z unieszkodliwiania odpadów: nie do oddychania. Raport wykazuje, że spalanie odpadów, zarówno w spalarniach i cementowniach w Europie powoduje poważne przekroczenia limitów emisji i imisji zanieczyszczeń i obarczone jest istotnymi naruszeniami prawa. Pięć studiów przypadku dokumentuje szereg kwestii środowiskowych, proceduralnych i technicznych z jakimi borykają się zakłady spalające odpady w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Słowenii i Wielkiej Brytanii.

Raport podkreśla, że standardy emisyjne dla niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze, jakie są wyznaczone przez unijne dyrektywy w zakresie jakości powietrza (AQD) są znacznie wyższe niż te, jakie określiła za bardziej bezpieczne Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Regulacje unijne stwarzają duży margines niepewności przy szacowaniu zagrożeń i wpływu zanieczyszczeń powodowanych przez spalanie odpadów na zdrowie ludzi i środowisko. Ponadto oparcie regulacji o aktualne kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT) sprzyja przyjmowaniu znacznie mniej rygorystycznych limitów emisji niż uznane przez WHO za bardziej epidemiologicznie i ekologicznie bezpieczne dla ludzi i środowiska. Co więcej, monitoring zanieczyszczeń powietrza jest prowadzony lub zlecany na zamówienie właścicieli zakładów spalających odpady, a zatem nie podlega niezależnej bieżącej kontroli.

Raport wspiera działania na rzecz zaprzestania spalania odpadów, praktyki, która nadal negatywnie wpływa na zmiany klimatu i powoduje niebezpieczne skażenie środowiska. W jej miejsce Zero Waste Europe wzywa do wdrożenia programów Zero Odpadów, które nadają priorytet rozwiązaniom stojącym wyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, takimi jak unikanie i zapobieganie ich powstawaniu u źródeł, ponownego wykorzystania i recyklingu, w tym przeformułowania i pełnego wdrożenia zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta za produkt.

Paweł Głuszyński
Zero Waste Europe

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ