Projekt rozporządzenia dot. wsparcia inwestycji – przechodzenie na GOZ

299

Opublikowany niedawno przez RCL projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczy pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na efektywne gospodarowanie zasobami i przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym na działania związane z gospodarką odpadami. Pomoc ta ma być udzielana w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027, zgodnie z przepisami unijnymi. Projekt rozporządzenia określa warunki, na jakich przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc, oraz podmioty, które ją udzielają. Pomoc ma służyć rozwojowi gospodarczemu i społecznemu województw objętych programami. Projekt rozporządzenia zawiera również wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe, które ograniczają zakres stosowania rozporządzenia do sektorów i działalności związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Dofinansowanie na działania związane z gospodarką odpadami może być udzielane w ramach pomocy na efektywne gospodarowanie zasobami, o której mowa w art. 47 rozporządzenia nr 651/2014. Pomoc ta obejmuje inwestycje w infrastrukturę lub technologię umożliwiającą zmniejszenie ilości odpadów lub ich ponowne wykorzystanie lub recykling. Wsparcie inwestycyjne może dotyczyć także zbiórki, sortowania, dekontaminacji, przetwarzania wstępnego i przetwarzania innych produktów, materiałów lub substancji, które w przeciwnym razie zostałyby niewykorzystane lub wykorzystane w mniej zasobooszczędny sposób lub prowadziłyby do niższej jakości produktu recyklingu.

Dofinansowanie na działania związane z gospodarką odpadami może być również udzielane w ramach pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych, o której mowa w art. 49 rozporządzenia nr 651/2014. Pomoc ta obejmuje badania przemysłowe lub eksperymentalne oraz usługi doradcze związane z ochroną środowiska, w tym z zapobieganiem powstawania odpadów lub ich zagospodarowaniem.

Dofinansowanie na działania związane z gospodarką odpadami może wynosić od 40% do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, jeśli spełnione są warunki określone w rozporządzeniu nr 651/2014. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorcy, rodzaju pomocy i rodzaju badań lub inwestycji.

Czytaj: projekt Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ