Osiągnięto porozumienie w sprawie bardziej rygorystycznych przepisów UE dotyczących przemieszczania odpadów

288
  • Surowsze środki ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego
  • Zakaz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD
  • Transport odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w innym kraju UE może być dozwolony jedynie wyjątkowo
  • Odpadami przemieszczanymi poza UE należy gospodarować w sposób przyjazny dla środowiska

W czwartkowy wieczór Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przeglądu unijnych procedur i środków kontroli dotyczących przemieszczania odpadów.

Uzgodnione prawo ma na celu skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia unijnych celów w zakresie neutralności klimatycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Zaostrzenie zasad eksportu odpadów poza UE

Eksport z UE niektórych odpadów innych niż niebezpieczne i mieszanin odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku (tj. do wykorzystania do innych celów) będzie dozwolony wyłącznie do tych krajów nienależących do OECD, które wyrażą zgodę i spełnią kryteria przetwarzania takich odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska sposób, w tym poprzez przestrzeganie międzynarodowych konwencji o pracy i prawach pracowniczych. Komisja sporządzi wykaz takich krajów otrzymujących pomoc, który będzie aktualizowany co najmniej co dwa lata.

Parlament zapewnił, że w ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie rozporządzenia odpady z tworzyw sztucznych nie będą mogły być już eksportowane do krajów nienależących do OECD. Eksport odpadów tworzyw sztucznych do krajów OECD będzie podlegał bardziej rygorystycznym warunkom, w tym obowiązkowi stosowania procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody oraz ściślejszemu monitorowaniu zgodności.

Lepsza wymiana informacji i jaśniejsze zasady dotyczące przesyłek na terenie UE

Negocjatorzy zgodzili się, że wszelki transport odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w innym kraju UE jest ogólnie zabroniony i dozwolony jedynie w wyjątkowych przypadkach. Przesyłanie odpadów przeznaczonych do odzysku będzie musiało spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące uprzedniego pisemnego zgłoszenia, zgody i informacji.

Nowe prawo przewiduje również, że dwa lata po wejściu w życie wymiana informacji i danych na temat przemieszczania odpadów w UE zostanie zdigitalizowana za pośrednictwem centralnego węzła elektronicznego, aby poprawić sprawozdawczość i przejrzystość.

Wzmocnienie zapobiegania nielegalnym transportom i ich wykrywania

W porozumieniu zatwierdzono utworzenie grupy ds. egzekwowania prawa w celu poprawy współpracy między krajami UE w celu zapobiegania nielegalnym transportom i ich wykrywania. Komisja będzie mogła przeprowadzać inspekcje, we współpracy z organami krajowymi, w przypadku gdy istnieje wystarczające podejrzenie, że ma miejsce nielegalne przemieszczanie odpadów.

Cytat

Sprawozdawczyni Pernille Weiss (PPE, Dania) stwierdziła: „Wynik naszych negocjacji zapewni Europejczykom większą pewność, że nasze odpady będą odpowiednio zagospodarowane, niezależnie od tego, dokąd zostaną wysłane. UE w końcu przejmie odpowiedzialność za odpady z tworzyw sztucznych, zakazując ich eksportu do krajów nienależących do OECD. Po raz kolejny kierujemy się naszą wizją, że odpady są zasobem, jeśli są właściwie zarządzane, ale w żadnym wypadku nie powinny powodować szkód dla środowiska ani zdrowia ludzkiego.

Następne kroki

Parlament i Rada muszą formalnie zatwierdzić porozumienie, zanim wejdzie ono w życie.

Tło

W dniu 17 listopada 2021 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący reformy unijnych przepisów dotyczących przemieszczania odpadów , ustanawiających procedury i środki kontroli dotyczące przemieszczania odpadów, w zależności od ich pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu, rodzaju przemieszczanych odpadów oraz rodzaju sposób przetwarzania odpadów zastosowany po dotarciu do miejsca przeznaczenia.

Na poziomie międzynarodowym Konwencja Bazylejska reguluje kontrolę transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich usuwania. OECD przyjęła także prawnie wiążącą decyzję („ system kontroli OECD ”) w celu ułatwienia i kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku pomiędzy krajami OECD.

Źródło: www.europarl.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ